Stadgar

 

 

Antagna vid föreningens första årsmöte den 3 april 1982 och ändrade den 10 mars 1984, den 9 mars 1985,
den 1 okt. 1994, den 18 mars 1995, den 21 okt. 2006 samt den 10 mars 2007.

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Västgöta Genealogiska Förening, namnet förkortas VGF eller Västgöta GF.
Föreningens logotyp: Landskapet Västergötlands kartkonturer i gult på en svart cirkelbotten,
med bokstäverna VGF diagonalt.

 

§ 2 Föreningens målsättning och verksamhet

Föreningens målsättning är att verka för ett ökat intresse för släkt- och bygde­forskning
inom landskapet Västergötland samt att stödja föreningar och enskilda personer
med intresse för släkt- och bygdeforskning.

Verksamheten bedrives bl.a. genom att i samverkan med andra släktforskar- och
hembygdsorganisationer samt institutioner på olika orter, anordna möten, kurser och
samverkansträffar, samt genom utgivande av tidskriften
Västgötagenealogen.

Föreningen skall för utbyte på riksplanet vara ansluten till Sveriges Släktforskarförbund eller
annan rikstäckande organisation.

 

§ 3 Medlemskap och medlemsavgifter

Medlem i föreningen är varje enskild person, förening eller institution som erlagt
beslutad medlemsavgift. Avgiften skall vara erlagd senast 31 januari.

Medlemsavgiften är av två slag.

Ordinarie medlemsavgift: för enskilda personer, föreningar, bibliotek, museer etc.

Familjemedlemsavgift: för varje person utöver en i en familj.

Västgötagenealogen ingår i den ordinarie medlemsavgiften. Familjer erhåller därför endast
ett exemplar av varje nummer.

Till hedersmedlem (avgiftsbefriad) kan årsmötet, efter förslag av styrelsen, utse den som anses
förtjänt av en sådan utmärkelse.

 

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 5 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av ordförande och tio ledamöter. På årsmötet väljes
ordförande på ett år och fem ledamöter på två år. Mandatperioden påbörjas och
avslutas vid respektive årsmöte.

Styrelsen har rätt att till sig adjungera personer som man finner lämpligt.

Vid val till styrelsen tillses att landskapets olika delar blir representerade.

Styrelsen utser vid sitt första sammanträde efter årsmötet inom sig vice ordförande,
sekreterare och kassör.

Styrelsen utser inom eller utom sig de andra funktionärer som anses behövliga.
För förberedande a
v ärenden inför styrelsesammanträden kan styrelsen inom sig inrätta
ett arbetsutskott om tre personer jämte ordföranden och redaktören.

 

§ 6 Styrelsens åligganden

Styrelsen leder föreningens verksamhet mellan årsmötena och skall vid varje årsmöte
framlägga verksamhetsplan för tiden intill nästkommande årsmöte samt förslag
till budgetplan för det vid årsmötet löpande verksamhetsåret.

Ordföranden utlyser sammanträden, leder förhandlingarna, tillser att föreningens beslut
verkställes samt representerar föreningen.

Vid ordförandens frånvaro inträder vice ordföranden som ersättare.

Sekreteraren sammanställer underlag för föreningens möten, upprättar föredragningslistor,
för protokoll, sköter föreningens korrespondens samt utarbetar förslag till verksamhetsberättelse
för det gångna verksamhetsåret.

Kassören handhar föreningens kassa och för dess räkenskaper, uppbär medlemsavgifter,
ansvarar för att aktuellt medlemsregister förs på datamedia samt upprättar resultat-
och balansräkningar, vilka til
lsammans med övriga vederbörliga handlingar överlämnas
till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

 

§ 7 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på ordförandens kallelse och/eller
när minst fyra ledamöter så begär. Kallelse och erforderliga handlingar skall vara
ledamöter tillhanda minst åtta dagar före sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter samt ordföranden eller
vice ordföranden är till städes.

Sker omröstning vinner vid lika röstetal den mening sammanträdets ordförande företräder.

Protokoll skall föras vid varje sammanträde.

 

§ 8 Revision

För granskning av styrelsens arbete och föreningens räkenskaper samt upprättande
av revisorernas berättelse för verksamhetsåret, väljes vid varje års­möte två revisorer och två ersättare.

 

§ 9 Valberedningen

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter och en ersättare, vilka väljes vid varje årsmöte.
Valberedningen skall fyra veckor före årsmötet framlägga förslag till ersättare/omval för de
styrelseledamöter
och revisorer, vilka begärt eller står i tur att avgå. Förslaget tillställes
styrelseledamöter
och revisorer.

 

§ 10 Föreningsmöten

Föreningens årsmöte hålles i mars. Kallelse, som skall vara medlemmarna tillhanda minst
tre veckor före årsmötet, kan införas i Västgötagenealogens februarinummer.

Styrelsen kan kalla till extra föreningsmöte, varunder endast det eller de ärenden
som föranlett mötet får behandlas. Kallelse med föredragningslista, som skall vara
medlemmarna tillhanda minst tre veckor före mötet, kan införas i Västgötagenealogen.

 

§ 11 Förslag och motioner

Styrelsen kan förelägga årsmöte respektive extra föreningsmöte förslag för behandling.

Medlem äger rätt att till årsmöte inlämna motion som ska vara styrelsen tillhanda senast 2 januari.

 

§ 12 Rösträtt

Vid årsmöte och extra föreningsmöte äger närvarande medlem, som erlagt medlemsavgift,
en röst. Vid lika röstetal fäller mötesordförandens röst utslag. Röstlängd skall vid dessa
tillfällen finnas tillgänglig.

 

§ 13 Årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för mötet.

2. Val av sekreterare för mötet.

3. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet.

4. Årsmötets behöriga utlysande.

5. Godkännande av föredragningslista.

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.

7. Föredragning av kassarapporten.

8. Föredragning av revisorernas berättelse.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Föredragning och godkännande av styrelsens för­slag till verksamhetsplan för
tiden intill nästkommande årsmöte samt budgetplan för löpande verksamhetsår.

11. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.

12. Val av föreningsordförande.

13. Val av fem styrelseledamöter.

14. Val av två revisorer samt två ersättare (styrelsen äger ej rösträtt).

15. Val av tre ledamöter och en ersättare till valberedningen, varav en sammankallande.

16. Val av ombud samt ersättare till Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma.

17. Styrelsens förslag till årsmötet samt medlemsmotioner.

18. Övriga ärenden.

(Ärenden som tages upp under denna punkt kan icke bli föremål för beslut vid årsmötet.)

 

§ 14 Extra föreningsmöte

Vid extra föreningsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för mötet.   

2. Val av sekreterare för mötet.

3. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet.

4. Mötets behöriga utlysande.

5. Ärenden för vilkas behandling mötet sammankallats.

 

§ 15 Stadgeändring

Ändringar av dessa stadgar kan endast ske genom beslut med minst två tredjedels
majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte.

 

§ 16 Upplösning

För upplösning av föreningen fordras beslut med minst tre fjärdedels majoritet vid två på
varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte.

Efter upplösning skall föreningens tillgångar, sedan alla skulder betalats, överlåtas till
släktforskar- eller hembygdsorganisationer, eller andra till landskapet Västergötland
knutna kulturella verksamheter eller föreningar, offentliga arkiv eller bibliotek, enligt
sista mötets beslut.

 

Västgötarötter ges ut av / is published by

© Västgöta Genealogiska Förening