"Commenderade till Göta Canal"

Av Britt Hagman

Vid ett besök på Krigsarkivet i Stockholm fann jag till min glädje en handling som berättade om våra soldater i fredstid. Det var en ren händelse att jag fann den, jag sökte en annan uppgift, men där bland all den mängd av uppgifter som finns samlade i Krigsarkivet, fann jag både denna handling och flera andra som skulle kunna "klä på soldaterna".

Under de år som soldaten tjänat för sin rote och varit ute i krig, kan man ju följa honom genom att läsa Generalmönsterrullorna som upprättades var 3:e år. Utöver dessa finns det Besiktnings- och Kassationsrullor, Brödrullor, Embarkerings-rullor, rullor över gratialister m.m. Dessutom finns det många handlingar som t.ex. denna jag skall återge här.

Naturligtvis handlar uppgifterna om soldater som tjänat vid Öfverstelöjtnantens Compani", senare kallat Vedens kompani vid Älvsborgs regemente, eftersom det är detta kompani som jag registrerar och samlar uppgifter om. Att det just blev detta kompani som intresserade mig beror på att kompaniområdet sträcker sig från Örby i söder till Tämta i norr, och från vilka rotar och socknar som soldaterna kommit från kan du läsa i förteckningen. Mitt intresse för soldatforskning började redan 1987 då jag började arbeta med boken som handlar om "Indelningsverkets soldater i Örby socken". När jag registrerat de 34 rotar som tillhör Örby socken kände jag, att för att få en helhetsbild av soldaternas öde och äventyr, måste jag känna till alla soldaterna i detta kompani. Det var så det började och jag tror att mitt intresse aldrig kommer att sluta.

Vad innebar det för soldat Land, Slut och Knopp att bli kommenderade till Göta kanal?

Efter invigningen av segelleden mellan Vänern och Vättern i september månad 1822 återstod många efterarbeten och 1825 var en stor styrka sysselsatt med arbete vid Göta kanals Västgötalinje. Kanalbygget var ett ovanligt arbete som krävde enormt mycket tid, pengar och arbetskraft. Under de 23 år som räknas son arbetets byggnadstid var cirka 60.000 man kommenderade till arbete här. Dessa män utförde ungefär 7.000.000 effektiva dagsverken. I dessa siffror ingår också ett fåtal privata arbetare.

Tack vare von Platens privilegium, att få hämta arbetskraft ur den indelta armén, kunde all denna arbetskraft frambringas. Även under senare delen av 1800-talet hände det att staten tillät att soldaterna användes som arbetskraft vid allmänna arbetsföretag. Det fanns även ryska krigsfångar kommenderade på arbetet vid kanalbygget. Soldaterna kom från tio regemente i mellansverige. Högsta befäl var von Platen och senare efter hans död, Franc Sparre. Varje trupp hade med sig eget befäl och underbefäl som fungerade som arbetsbefäl och övervakare. Under sommarmånaderna som trupperna var kommenderade skulle deras liv hålla en militär prägel.

Den 24 april 1813 utfärdade Kungl. Maj:t ett "Reglemente för arbetskommenderingar vid Göta Kanals byggnad".

Hur såg en arbetsdag ut för våra soldater?

Redan kl. 4 på morgonen gick reveljen, och efter att ha deltagit i korum på börjades arbetet kl 5. Arbetet pågick sedan till kl. 8 på kvällen, och under denna långa arbetsdag var 3 timmar avsedda till fritimmar för mat och vila. Under arbetstiden fick inga arbetare avlägsna sig från arbetsplatsen, och att arbetet utfördes effektivt kontrollerades av det egna befälet. I reglementet fanns också en bestämmelse att: "trupperna skulle exercera varje lördagseftermiddag tvenne timmar och varje söndag minst lika länge". Dessutom skulle mot slutet av varje sommar en skarpskjutningsövning äga rum, med 12 patroner per man. På grund av dessa bestämmelser fick de soldaterna som var kommenderad på arbete vid Göta kanal en grundligare utbildning än de som deltog i det vanliga årliga mötet. Dessutom fick soldaterna en god utbildning i de olika yrken som förekom vid kanalbygget. De blev duktiga jordarbetare, timmermän och kallmursläggare m.m.

Soldaterna var förlagda i baracker som tillhörde kanalbolaget. Detta bolag hade också stora magasin där de stora mängder proviant som krävdes förvarades. Ur dessa magasin, rekvirerades sedan provianten för veckoransonen. Kostnaden för provianten drogs av när avlöningen utbetalades. Det var föreskrivet att "för att i görligaste mån vänja manskapet vid fältlevnad, skulle baka och koka och brygga åt sig självt". Men det var nog vanligt att truppen utsåg kockar som sörjde för matlagningen.

En veckas proviant bestod av:

20 skålpund bröd= 8,5 kg.

3 skålpund kött = 1.275 kg.

3 skålpund rågmjöl= 1,275 kg.

1 skålpund fläsk= 0,425 kg.

3 skålpund kornmjöl= 1,275 kg.

2 skålpund sill= 8,850 kg.

5 skålpund havremjöl= 2,125 kg.

1/3 skålpund salt= 0,140 kg.

5 kvarter ärter= 16,4 dl.

5 kvarter korngryn= 16,4 dl

14 jfr. brännvin= 11,45 dl.

Avlöningen till manskapet var ett bestämt belopp för varje dag. För 12 timmars arbete eller ett effektivt dagsverke fick soldaten 13 skilling och 14 runstycken. Till detta fick manskapet något som kallades "skollagningspengar" med 4 runst. och för slitage av kläder ersättning med 8 runst. Dessutom kunde dagsförtjänsten utökas genom beting, eller som vi kallar det i dag ackordsarbete. De dagar som inget arbete utfördes eller arbetsdagar som inte var fullt utnyttjade, var andra avlöningar bestämda.

Vid detta stora arbete som kanalbygget innebar, förekom naturligtvis åtskilliga olyckshändelser. För sjukvården svarade befälet med biträde av bolagets läkare. Om en arbetare blev dödad eller vanför genom en olycka i arbetet, fick han eller hans efterlevande pension av bolaget.

Vilka soldater var det som var kommenderade till Göta Kanal?

Vi läser ur en:

"Förteckning på de Manskap som detta år varit Commenderade öfver 2 ne Månader och således äro befriade från Mötes Afgifter:"

Afgånga från Companiet 8 maj 1823

Återkomne till Companiet 8.e okt. 1823

De Commenderad No.

No 1056, 1057, 1061, 1063, 1068, 1069,

1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1078, 1079,

1080, 1081, 1082, 1083, 1085, 1086, 1087,

1088, 1090, 1092, 1094, 1095, 1096, 1097,

1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1106, 1110,

1111, 1112, 1113, 1115, 1116, 1121, 1123,

1124, 1125, 1127, 1129, 1132, 1135, 1142,

1143, 1144, 1146, 1151, 1152, 1153, 1154,

1155, 1156, 1159, 1160, 1161, 1162, 1168,

1171, 1172, 1173, 1175, 1176, 1177, 1180,

1181, 1182, 1187, 1188, 1191, 1194, 1196,

1198, 1199 och 1200

Vilka var dessa 79 soldater, och för vilken rote tjänade de? Ja, nu får vi gå till Generalmönsterullorna och söka efter uppgifter:

Nr. 1056 Gullberg Vrågården, Örby Anders Land 43 år

Nr. 1057 Gullberg Backagård, Örby Bengt Slut 36 år

Nr. 0161 Åsletorp Månsagård, Örby Anders Knopp 22 år

Nr. 1063 Gudsås, Örby Jonas Krig 37 år

Nr. 1068 Falghult. Örby Hans Fri 34 år

Nr. 1069 Klev, Örby Johan Lönn 24 år

Nr. 1070 Kovra. Örby Anders Klod 37 år

Nr. 1071 Haby Skockagård, Örby Eric Hag 25 år

Nr. 1072 Haby Bockagård, Örby Anders På 35 år

Nr. 1074 Håven Larsagård, Örby Anders Palm 27 år

Nr. 1075 Håven Håkansgård, Örby Lars Ros 36 år

Nr. 1078 Salgutsered, Kinna Anders Gill 37 år

Nr. 1079 Berg Övre, Kinna Johannes Qvist 25 år

Nr. 1080 Kinnahult, Kinna Johannes Hult 30 år

Nr. 1081 Kinnahult Övreg. Kinna Nils Fast 43 år

Nr. 1082 Kinna Backa, Kinna Lars Arm 37 år

Nr. 1083 Kinna Rättareg. Kinna Anders Snygg 37 år

Nr. 1085 Kinna Nygården, Kinna Roten vacant

Nr. 1086 Berg Yttre, Kinna Johannes Berg 26 år

Nr. 1087 Assberg Nilsagård, Örby Gustaf Rod 41 år

Nr. 1088 Assberg Sigården, Örby Håkan Stolt 24 år

Nr. 1090 Assberg Gyltegården Anders Asp 26 år

Nr. 1092 Per Ericsgården, Örby Johannes Grod 45 år

Nr. 1094 Skene Bengtsgård, Örby Sven Landz 36 år

Nr. 1095 Tomta, Seglora Bengt Snäll 30 år

Nr. 1096 Bönåsa, Seglora Bengt Munter 32 år

Nr. 1097 Grimmered, Seglora Bengt Grim 36 år

Nr. 1098 Kråkebacka, Örby Johannes Rust 46 år

Nr. 1099 Lunsberg, Seglora Anders Lund 24 år

Nr. 1103 Aratorp Österg. Fritsla Anders Hall 34 år

Nr. 1104 Aratorp Björsg. Fritsla Anders Björk 37 år

Nr. 1105 Aratorp Kruseg. Fritsla Anders Krus 45 år

Nr. 1106 Aratorp Rike Bengtsg. Fritsla Anders Stark

Nr. 1110 Hjelltorp Skatteg. Fritsla Anders Hjert 38 år

Nr. 1111 Dängevik, Skephult Svän Pert 30 år

Nr. 1112 Skepphult, Skephult Anders Skjött 36 år

Nr. 1113 Wällingebacka, Skephult Bengt Täck 24 år

Nr. 1115 Skepared, Skephult Anders Gren 32 år

Nr. 1116 Skepared Österg. Skephult Hans Strid

Nr. 1121 Alvared, Seglora Pär Ryd 41 år

Nr. 1123 Säljered, Seglora Svän Fröjd 31 år

Nr. 1124 Bogryd, Seglora Hans Lust 43 år

Nr. 1125 Tranhult, Seglora Hans Holm 30 år

Nr. 1127 Hasmundshult, KinnarummaAnders Säll 35 år

Nr. 1129 Håhult Österg. KinnarummaAnders Ulf 43 år

Nr. 1132 Hetsered, Seglora Anders Hetz 36 år

Nr. 1135 Krokstorp, Kinnarumma Svän Flod 42 år

Nr. 1142 Sandared, Sandhult Lars Svan 33 år

Nr. 1143 Noltorp, Sandhult Hans Fyhr 28 år

Nr. 1144 Bäckebol, Sandhult Hindrik Rodin 38 år

Nr. 1146 Sundshult, Sandhult Jonas Eld 47 år

Nr. 1151 Hjortsberg, Bredared Peter Hjort 32 år

Nr. 1152 Wämmenhult Frug. BredaredNils Wak 24 år

Nr. 1153 Wämmenhult Sk.g.BredaredPeter Hult 22 år

Nr. 1154 Mjöshult, Bredared Peter Mod 29 år

Nr. 1155 Myrekulla, Bredared Jean Muhr 24 år

Nr. 1156 Segerstorp, Bredared Johannes Seger 34 år

Nr. 1159 Hult, Bredared Pär Skarp 39 år

Nr. 1160 Holmåsa, Bredared Anders Åhs 42 år

Nr. 1161 Warfhult, Sandhult Lars Warf 32 år

Nr. 1162 Kyrkebohl, Sandhult Johannes Boo 22 år

Nr. 1168 Hedared Haraldsg. HedaredPär Bok 33 år

Nr. 1171 Wängtorp Larsag. Vänga Anders Wäng 32 år

Nr. 1172 Wängtorp Österg. Vänga Corp. Nils Rehn 43 år

Nr. 1173 Wänga Bergsg. Vänga Svän Blank 37 år

Nr. 1175 Wänga Torstensg. Vänga Anders Skog 29 år

Nr. 1176 Lindsås Östra, Borgstena Wallentin Wall 40 år

Nr. 1177 Lindsås Västra, Borgstena Lars Lind 29 år

Nr. 1180 Komlösa Annest. Fristad Anders Österberg 40 år

Nr. 1181 Komlösa Österg. Fristad Lars Alt 35 år

Nr. 1182 Komlösa Skrivargård, Fristad Anders Qvick 29 år

Nr. 1187 Länghem Frälseg. Fristad Oluf Wig 26 år

Nr. 1188 Arta Skattegård, Fristad Corpral Oluf Art 36 år

Nr. 1191 Tubbekulla, Fristad Anders Ring 27 år

Nr. 1194 Fastorp, Tämta Johan Rätt 31 år

Nr. 1196 Tämta Deragård, Tämta Peter Täll 26 år

Nr. 1198 Udden, Tämta Erik Krut 28 år

Nr. 1199 Hestra, Tämta Lars Lust 27 år

Nr. 1200 Malryd, Tämta Lars Sten 26 år

Detta var de 79 soldater från Överstelöjtnantens kompani som var kommenderad på arbete under 1823. Liknande kommenderingar förekom andra år och på andra ställe men det får jag återkomma med en annan gång.

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING

Älvsborgs regementes generalmönsterrulla för åren 1822 och 1827

Göta Canals historia del I och II

Västgötarötter ges ut av / is published by

© Västgöta Genealogiska Förening

Redaktör / Editor
Inger Tilstam